Op 27 september jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een krediet voor het realiseren van de vernieuwbouw. Het IKC (Integraal Kind Centrum) zal in de toekomst 0-13 jarigen huisvesten. Tijdens de raadsvergadering hebben diverse partijen aangegeven dat er een omgevingsdialoog moet komen met de wijk en dat er naar de ideeën van de omwonenden moet worden geluisterd (burgerparticipatie). De raad wil verder op de hoogte worden gehouden van dit proces.

Wethouder Van Schuppen zegt o.a. toe dat voordat de verdere uitwerking van het schoolontwerp plaatsvindt er een oplossing moet zijn voor het parkeren en de verkeersafwikkeling rondom de school. De suggesties die tijdens de inloopavond van 9 september door wijkbewoners zijn gedaan worden hierbij meegenomen.

Het ontwerp van de school is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en de gemeente waarbij ook de Ouderraad en Medezeggenschapsraad van de school betrokken zijn. De wijk kan wél worden betrokken bij de plannen voor de omgeving. Het bewonersoverleg is in contact met de betrokkenen bij de gemeente hoe hier verder invulling aan kan worden gegeven. Op een later tijdstip brengen wij u hierover uiteraard verder op de hoogte.

De raadsvergadering kunt u terugkijken via de website van de gemeente. Punt 11 van de vergadering gaat over het verstrekken van dit krediet.